Stadgar

SveReFo är ett gemensamt forum för de yrkeskategorier som arbetar med reumatikervård i Sverige.

§2

Medlemskap i SveReFo ges för närvarande automatiskt enbart till medlemmar i nedanstående intresseföreningar:
• Sektionen for reumatologi, Fysioterapeuterna
• Föreningen Reumasjuksköterskor i Sverige,
• Svensk Kuratorsförening;
• Sveriges Arbetsterapeuter;
• Svensk Reumatologisk Förening;
• Svensk Reumakirurgisk Förening.
Personer som inte tillhör dessa grupper kan ges medlemskap efter enskild prövning av styrelsen enl uppsatta kriterier.

§3

Syftet med SveReFo är att:
• möjliggöra informellt utbyte av yrkeserfarenheter;
• formedla kontakt mellan olika grupper intresserade av likartade projekt;
• uppmuntra forskning och utveckling över yrkesgränserna;
• skapa ekonomiska förutsättningar for tvärvetenskapligt arbete;
• verka för internationellt samarbete.

§4

SveReFo:s högsta beslutande organ är årsmötet.

§5

Årsmötet skall hållas vartannat år i samband med SveReFos nationella möte. Mellanliggande år skickas verksamhets- och revisionsberättelse till ordförande i respektive yrkesförbund samt meddelas medlemmarna via hemsidan.

§6

Kallelse till årsmötet skall, med angivande av ärenden, tillställas medlemmarna senast 15 dagar före mötet.

§7

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
• mötets behöriga utlysande;
• val av mötesfunktionärer;
• verksamhets- och revisionsberättelse;
• styrelsens ansvarsfrihet;
• förslag till verksamhetsplan;
• val av styrelse jämte valberedning och revisorer

§8

Styrelse, bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare, suppleant för sekreterare, två kassörer, två informationssekreterare samt två dataansvariga, väljs på två år vid årsmötet. Styrelsemedlem bör omväljas högst en gång.

§9

SveReFo skall ha egen ekonomi, skild från de i de olika intresseföreningarna och årligen granskad av SveReFo:s egna revisorer. Årsavgift fastställs vid årsmötet.

§10

SveReFo:s verksamhetsår löper från 1 januari till 31 december. Räkenskaperna överlämnas till revisorerna, som återställer dem och lämnar en revisionsberättelse i god tid före årsmötet.

§11

Ordförande och kassörer äger rätt att teckna firma tillsammans.

§12

Det åligger styrelsen att årligen upprätta en verksamhetsberättelse. Denna tillställs ordföranden i respektive intresseföreningar tillsammans med en rekommendation att vidarebefordra den till medlemmarna.

§13

SveReFo:s medlemmar kan, senast 20 dagar före årsmötet, tillställa styrelsen motioner. Styrelsen har att, tillsammans med sitt yttrande, förelägga årsmötet de inkomna motionerna.

§14

På årsmötet och övriga möten har varje närvarande medlem en röst. På begäran av medlem kan sluten omröstning ske. Ordförande har utslagsröst om röstetalet utfaller lika. Styrelsemedlemmar och adjungerande till styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. eller val av revisorer och valberedning.

§15

Stadgeändring skall ske efter beslut vid två på varandra följande årsmöten där ärendet skall ha varit behörigt utlyst på dagordningen. Styrelsen är beslutsmässig om minst 50% av de invalda ledamöterna deltar.

§16

Upplöses SveReFo skall dess tillgångar fördelas mellan de olika intresseföreningarna i proportion till dessas medlemsantal.

Årsmötet 1993 Reviderade 2000, 2010, 2013