Om SveReFo

Svenskt Reumaforum-SveReFo

1 maj 1989 bildades en förening med främsta uppgift att fungera som ett gemensamt forum för de yrkeskategorier som arbetar inom reumavården i landet. Föreningens arbetsnamn blev Tvärfackligt Reumaforum som sedan på det första årsmötet ändrades till Svenskt Reumaforum. Liknande intresseföreningar finns i flera av de nordiska länderna liksom i England, USA och Australien.

I Sverige togs det första initiativet till att bilda en gemensam intresseorganisation av Björn Svensson, reumatolog Helsingborg. Han bad i december 1988 Ylva Lindroth, reumatolog Malmö och Anna Engström-Laurent, reumatolog Falun, att undersöka intresset hos andra yrkesföreningar inom reumatologin.

Ett första orienterande möte hölls i Malmö där föreningens syfte och framtida verksamhet skisserades. Representanter för Föreningen Reumasjuksköterskor i Sverige (FRS), Reumasektionen inom Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (LSR) numera Fysioterapeuterna, Svensk Kuratorsförenings Reumasektion, Arbetsterapeuterna inom reumatologi/Somasektionen, FSA och Svensk Reumatologiskförening återgick därefter till respektive styrelse med uppgift att utse två representanter till styrelsen för Svenskt Reumaforum.

Medlemskap:
Alla medlemmar anslutna till ovan nämnda yrkesföreningar är automatiskt anslutna till Svenskt Reumaforum utan någon extra avgift men även andra yrkesgrupper är välkomna, se stadgar. Hittills har vår verksamhet kunnat finansieras av medel ur Ragnar och Lisa Stenbergs fond, via Reumatikerförbundet.

Föreningens syfte är att:
– möjliggöra informellt utbyte av yrkeserfarenheter;
– förmedla kontakt mellan olika grupper intresserade av likartade projekt;
– uppmuntra forskning och utveckling över yrkesgränserna;
– skapa ekonomiska förutsättningar för tvärvetenskapligt arbete;
– verka för internationellt samarbete.

Verksamhet

Ett stipendium för att främja och utveckla såväl samarbete över yrkesgränserna som individuellt yrkeskunnande inom reumatikervården utdelas årligen. I samarbete med Svensk Reumatologisk Förening samt med andra intresse föreningar arrangeras årligen ett nationellt möte för att ge medlemmarna möjlighet till utbildning och utbyte av erfarenheter. Detta sker i form av korta föredrag, posterutställning, inbjudna föreläsare och gemensamma sociala aktiviteter varvid informella kontakter kan knytas inom eller utanför den egna yrkesföreningen

Det är vår förhoppning att den verksamhet som bedrivs av SveReFo skall stimulera och vidareutveckla teamsamarbetet kring reumapatienten.

Styrelsen för Svenskt Reumaforum